MRGPRX4 is a bile acid receptor for human cholestatic itch

 1. Huasheng Yu
 2. Tianjun Zhao
 3. Simin Liu
 4. Qinxue Wu
 5. Omar Johnson
 6. Zhaofa Wu
 7. Zihao Zhuang
 8. Yaocheng Shi
 9. Luxin Peng
 10. Renxi He
 11. Yong Yang
 12. Jianjun Sun
 13. Xiaoqun Wang
 14. Haifeng Xu
 15. Zheng Zeng
 16. Peng Zou
 17. Xiaoguang Lei
 18. Wenqin Luo  Is a corresponding author
 19. Yulong Li  Is a corresponding author
 1. Peking University School of Life Sciences, China
 2. University of Pennsylvania, United States
 3. Peking University, China
 4. Peking University First Hospital, China
 5. Peking University Third Hospital, China
 6. Chinese Academy of Sciences, China
 7. Peking Union Medical College Hospital, China
 8. Peking-Tsinghua Center for Life Sciences, China
1 additional file

Additional files

All additional files

Any figure supplements, source code, source data, videos or supplementary files associated with this article are contained within this zip.

https://cdn.elifesciences.org/articles/48431/elife-48431-supp-v1.zip

Download links

A two-part list of links to download the article, or parts of the article, in various formats.

Downloads (link to download the article as PDF)

Open citations (links to open the citations from this article in various online reference manager services)

Cite this article (links to download the citations from this article in formats compatible with various reference manager tools)

 1. Huasheng Yu
 2. Tianjun Zhao
 3. Simin Liu
 4. Qinxue Wu
 5. Omar Johnson
 6. Zhaofa Wu
 7. Zihao Zhuang
 8. Yaocheng Shi
 9. Luxin Peng
 10. Renxi He
 11. Yong Yang
 12. Jianjun Sun
 13. Xiaoqun Wang
 14. Haifeng Xu
 15. Zheng Zeng
 16. Peng Zou
 17. Xiaoguang Lei
 18. Wenqin Luo
 19. Yulong Li
(2019)
MRGPRX4 is a bile acid receptor for human cholestatic itch
eLife 8:e48431.
https://doi.org/10.7554/eLife.48431