A mosaic-type trimeric RBD-based COVID-19 vaccine candidate induces potent neutralization against Omicron and other SARS-CoV-2 variants

 1. Jing Zhang
 2. Zi Bo Han
 3. Yu Liang
 4. Xue Feng Zhang
 5. Yu Qin Jin
 6. Li Fang Du
 7. Shuai Shao
 8. Hui Wang
 9. Jun Wei Hou
 10. Ke Xu
 11. Wenwen Lei
 12. Ze Hua Lei
 13. Zhao Ming Liu
 14. Jin Zhang
 15. Ya Nan Hou
 16. Ning Liu
 17. Fu Jie Shen
 18. Jin Juan Wu
 19. Xiang Zheng
 20. Xin Yu Li
 21. Xin Li
 22. Wei Jin Huang  Is a corresponding author
 23. Gui Zhen Wu  Is a corresponding author
 24. Ji Guo Su  Is a corresponding author
 25. Qi Ming Li  Is a corresponding author
 1. National Vaccine and Serum Institute, China
 2. Beijing Institute of Biological Products Company Limited, China
 3. Chinese Center For Disease Control and Prevention, China
 4. National Institutes for Food and Drug Control, China
1 additional file

Additional files

All additional files

Any figure supplements, source code, source data, videos or supplementary files associated with this article are contained within this zip.

https://cdn.elifesciences.org/articles/78633/elife-78633-supp-v1.zip

Download links

A two-part list of links to download the article, or parts of the article, in various formats.

Downloads (link to download the article as PDF)

Open citations (links to open the citations from this article in various online reference manager services)

Cite this article (links to download the citations from this article in formats compatible with various reference manager tools)

 1. Jing Zhang
 2. Zi Bo Han
 3. Yu Liang
 4. Xue Feng Zhang
 5. Yu Qin Jin
 6. Li Fang Du
 7. Shuai Shao
 8. Hui Wang
 9. Jun Wei Hou
 10. Ke Xu
 11. Wenwen Lei
 12. Ze Hua Lei
 13. Zhao Ming Liu
 14. Jin Zhang
 15. Ya Nan Hou
 16. Ning Liu
 17. Fu Jie Shen
 18. Jin Juan Wu
 19. Xiang Zheng
 20. Xin Yu Li
 21. Xin Li
 22. Wei Jin Huang
 23. Gui Zhen Wu
 24. Ji Guo Su
 25. Qi Ming Li
(2022)
A mosaic-type trimeric RBD-based COVID-19 vaccine candidate induces potent neutralization against Omicron and other SARS-CoV-2 variants
eLife 11:e78633.
https://doi.org/10.7554/eLife.78633