1. Biochemistry
Download icon

Gq activity- and β-arrestin-1 scaffolding-mediated ADGRG2/CFTR coupling are required for male fertility

 1. Dao-Lai Zhang
 2. Yu-Jing Sun
 3. Ming-Liang Ma
 4. Yi-jing Wang
 5. Hui Lin
 6. Rui-Rui Li
 7. Zong-Lai Liang
 8. Yuan Gao
 9. Zhao Yang
 10. Dong-Fang He
 11. Amy Lin
 12. Hui Mo
 13. Yu-Jing Lu
 14. Meng-Jing Li
 15. Wei Kong
 16. Ka Young Chung
 17. Fan Yi
 18. Jian-Yuan Li
 19. Ying-Ying Qin
 20. Jingxin Li
 21. Alex R B Thomsen
 22. Alem W Kahsai
 23. Zi-Jiang Chen
 24. Zhi-Gang Xu
 25. Mingyao Liu
 26. Dali Li Is a corresponding author
 27. Xiao Yu Is a corresponding author
 28. Jin-Peng Sun Is a corresponding author
 1. Shandong University School of Medicine, China
 2. Duke University, United States
 3. Peking University, China
 4. Sungkyunkwan University, Republic of Korea
 5. Yantai Yuhuangding Hospital, China
 6. Shandong University, China
 7. East China Normal University, China
Research Article
Cite as: eLife 2018;7:e33432 doi: 10.7554/eLife.33432
1 additional file

Additional files

All additional files

Any figure supplements, source code, source data, videos or supplementary files associated with this article are contained within this zip.

https://cdn.elifesciences.org/articles/33432/elife-33432-supp-v1.zip

Download links

A two-part list of links to download the article, or parts of the article, in various formats.

Downloads (link to download the article as PDF)

Download citations (links to download the citations from this article in formats compatible with various reference manager tools)

Open citations (links to open the citations from this article in various online reference manager services)