The hepatic AMPK-TET1-SIRT1 axis regulates glucose homeostasis

 1. Chunbo Zhang
 2. Tianyu Zhong
 3. Yuanyuan Li
 4. Xianfeng Li
 5. Xiaopeng Yuan
 6. Linlin Liu
 7. Weilin Wu
 8. Jing Wu
 9. Ye Wu
 10. Rui Liang
 11. Xinhua Xie
 12. Chuanchuan Kang
 13. Yuwen Liu
 14. Zhonghong Lai
 15. Jianbo Xiao
 16. Zhixian Tang
 17. Riqun Jin
 18. Yan Wang
 19. Yongwei Xiao
 20. Jin Zhang
 21. Jian Li  Is a corresponding author
 22. Qian Liu  Is a corresponding author
 23. Zhongsheng Sun  Is a corresponding author
 24. Jianing Zhong  Is a corresponding author
 1. Nanchang University, China
 2. Gannan Medical University, China
 3. Beijing Institutes of Life Science, Chinese Academy of Sciences, China
 4. First Affiliated Hospital of Gannan Medical University, China
 5. Xiamen University, China
 6. School of Basic Medical Sciences, Nanchang University, China
1 additional file

Additional files

All additional files

Any figure supplements, source code, source data, videos or supplementary files associated with this article are contained within this zip.

https://cdn.elifesciences.org/articles/70672/elife-70672-supp-v1.zip

Download links

A two-part list of links to download the article, or parts of the article, in various formats.

Downloads (link to download the article as PDF)

Open citations (links to open the citations from this article in various online reference manager services)

Cite this article (links to download the citations from this article in formats compatible with various reference manager tools)

 1. Chunbo Zhang
 2. Tianyu Zhong
 3. Yuanyuan Li
 4. Xianfeng Li
 5. Xiaopeng Yuan
 6. Linlin Liu
 7. Weilin Wu
 8. Jing Wu
 9. Ye Wu
 10. Rui Liang
 11. Xinhua Xie
 12. Chuanchuan Kang
 13. Yuwen Liu
 14. Zhonghong Lai
 15. Jianbo Xiao
 16. Zhixian Tang
 17. Riqun Jin
 18. Yan Wang
 19. Yongwei Xiao
 20. Jin Zhang
 21. Jian Li
 22. Qian Liu
 23. Zhongsheng Sun
 24. Jianing Zhong
(2021)
The hepatic AMPK-TET1-SIRT1 axis regulates glucose homeostasis
eLife 10:e70672.
https://doi.org/10.7554/eLife.70672